Świętuj z nami 13. urodziny MITOYA!

Weź udział w konkursie i wygraj voucher na zakupy w www.mitoya.plPaździernik to miesiąc wyjątkowy dla naszego sklepu, gdyż w tym miesiącu obchodzimy urodziny. Chcemy podziękować przede wszystkim Wam, naszym klientom, bo to dzięki Wam od lat możemy robić to co lubimy :-)

Zapraszamy Was do udziału w konkursie urodzinowym dla fotografów, którego temat to:

Moje miejsce na ziemiKażdy z nas ma lub wciąż szuka swojego miejsca na ziemi. To miejsce, które przynosi wyciszenie, ukojenie nerwów lub stymuluje do aktywności i kreatywności. Każdy z nas rozumie je inaczej, tak jak każdy z nas jest inny. Może była to miłość od pierwszego wejrzenia, a może to uczucie latami dojrzewało…

Pokaż nam swoje miejsce na ziemi, podziel się z nami swoimi emocjami i nas nimi zaraź.Najważniejsze zasady konkursu

1. Zgłoszenia przyjmujemy w dn. 1-31 października 2021. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 listopada.
2. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace (zdjęcia w formacie JPEG o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 16 MB).
3. Prace należy wysłać na adres 13urodziny@mitoya.pl, umieszczając w treści imię i nazwisko Uczestnika.
4. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.
5. Zdjęcia nie mogą zawierać podpisów i znaków wodnych.Jak wyłonimy zwycięzców?

Przy ocenie prac głównym kryterium oceny będą emocje, jakie w nas wywołują. Kwestie techniczne, tj. czy fotografujesz profesjonalnym aparatem, czy smartfonem, są drugorzędne.Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem konkursu fotograficznego „Moje miejsce na ziemi” (zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”) jest DAGA 33 Daniel Gawiński, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzieci Warszawy 29/35 02-495 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 476044, NIP 826-177-51-87, REGON 141563082, zwana dalej „Mitoya”.

§ 2

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

§ 3

Mitoya oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 1

Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).

§2

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Mitoya oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

§ 3

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Mitoya.

§ 4

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 5

Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie jego imienia, nazwiska oraz pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych www.mitoya.pl oraz portalach społecznościowych Facebook i Instagram w czasie trwania konkursu.

§ 6

Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie jego imienia, nazwiska oraz nagrodzonej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych www.mitoya.pl oraz portalach społecznościowych Facebook i Instagram, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Mitoya po zakończeniu konkursu.Zasady konkursu

§ 1

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

§ 2

Prace konkursowe (zwane dalej Fotografiami) powinny przestawiać określone miejsce, nawiązujące do tytułu konkursu, tj. „Moje miejsce na ziemi”.

§ 3

Fotografia powinna być przygotowana w formacie JPEG. Maksymalny rozmiar pliku to 16MB

§ 4

Fotografie biorące udział w Konkursie, nie mogą być wcześniej publikowane. Nie mogą być również zgłaszane do innych konkursów przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego konkursu.

§ 5

Fotografia musi być oryginalnym dziełem Uczestnika. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie prac osób trzecich. Uczestnik musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonej Fotografii, nieobciążone prawami osób trzecich oraz posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób widocznych w pracy konkursowej, a także musi posiadać zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach podawanych do publicznej wiadomości, w tym na portalach i serwisach internetowych.

§ 6

Prace należy przesyłać na adres e-mail: 13urodziny@mitoya.pl

§ 7

Wybór nagrodzonych prac konkursowych zostanie dokonany w drodze głosowania Jury Konkursu.

§ 8

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§ 9

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się na stronie www.mitoya.pl, na stronie Facebook (https://www.facebook.com/mitoyafoto) oraz na stronie Instagram (https://www.instagram.com/mitoya_foto/) 3 listopada 2021 r.

§ 10

Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 Fotografie.

§ 11

Fotografie nie mogą być opatrzone znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach.

§ 12

Fotografie nie mogą zawierać ramek.

§ 13

Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 14

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii przez Mitoya.Nagrody

§ 1

Mitoya jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2

Mitoya powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Mitoya.

§ 3

Mitoya zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4

Nagrodami są vouchery na zakupy w sklepie internetowym www.mitoya.pl o następującej wartości:

1. miejsce 1000 zł

2. miejsce 500 zł

3. miejsce 300 zł

4. miejsce 200 zł

§ 5

Voucher zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Uczestnika.

§ 6

Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

§ 7

Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Mitoya, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.Korespondencja i reklamacje

§ 1

Wszelkie zapytania oraz reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Mitoya na adres e-mail 13urodziny@mitoya.pl lub na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

Adres do korespondencji

MITOYA

RACJONALIZACJI 5

02-673 WARSZAWA

§ 2

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

§ 3

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Mitoya.

§ 4

O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.Postanowienia końcowe

§1

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mitoya.pl

§2

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.*************************************************

Dodatkowo, wszyscy zarejestrowani Klienci MITOYA, którzy w trakcie trwania konkursu złożą zamówienie za minimum 300,00 zł, mogą otrzymać kubek lub torbę z logo sklepu. 

W koszyku, podczas finalizacji zamówienia, wystarczy wpisać jeden z podanych niżej kodów. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

KOD NA KUBEK: KUBEK13

KOD NA TORBĘ: TORBA13